Why Dragonflying? / De ce Dragonflying?

*versiunea în limba română este disponibilă la sfarșitul versiunii în limba engleză

“Time is for dragonflies and angels. The former live too little and the latter live too long” – James Thurber

As you might have realized already the name of the blog is not a real word but a wordplay between the name of the insect dragonfly with the action of flying. Before going into the details on why I chose the dragonfly as a personal totem and what this means for me, I feel the need to provide more details about this amazing creature 🙂

The life of Dragonflies

Dragonflies have been living on this planet for more than 300 million years, so even the fact that we still have them with us is a success story. You might not know about this, but dragonflies spend a very short time in their winged state out of their life. Most of these insects have a life span of 2-3 years and only one or two months as a flying miracle.

During the first part of its life the dragonfly is actually called a nymph (larva) living in the water as a voracious predator. During this time, the nymph goes through a continuous growing process and through multiple molts (up to 15 times until ready to go out of water as an adult). The most vulnerable time is right after shading the hard skin, when the body is almost translucent. The nymph will grow its body during this process and as soon as the skin hardens (a couple of hours) then there is another waiting period until the next molt.

After this long growing process that can take up to three years, somewhere around July, the aquatic being will emerge from water and will shed its last skin. In less than 12 hours the dragonfly will have its first flight.

Interesting facts about their flying

The dragonflies have four wings controlled by separate muscles and this allows them to have a great control over their flight, being able to move in six directions: upward, downward, forward, backward, to left and to right.

As I was mentioning at the beginning, their winged life is pretty short and it represents a mating time for this insect. The females will lay eggs in water multiple times during the mating season. Around October most of dragonflies will start disappearing by becoming the pray for larger predators.

Do you want to know more about dragonflies? You can check The secret world of Dragonflies by National Geographic.

Symbolism

Almost everywhere in the world, the Dragonfly is a symbol of change, evolution, transformation and self-realization. The life stages of the dragonfly are seen as a transformation not only in the physical body but also as mental and emotional maturity.

Why did I chose the Dragonfly as a personal totem?

The transformation process of the dragonfly, from being a nymph under water most of its life, to an amazing flying creature, is on a metaphorical level, the embodiment of personal evolution through life.

We only get to be the best version of ourselves at the end of our life and this only happens after going through multiple changes, by being vulnerable, by “shading skin after skin” so to grow in mind, body and soul.

The dragonfly goes through this long process to emerge from water, to have the flying freedom and finding the right mate. All this from an instinct to perpetuate their species.
This evolution is shaped for everyone in a different way, but we all aim to achieve something by the end of our life. The art of going through life with the same grace as the  dragonfly’s flight is what is making a difference.

Getting the most of this life while still in body for a higher purpose (whatever that is for you) is the magic that each one of us brings to the Blue Planet and makes it better.
We need to start looking at each of the steps from our life from a different perspective and without the obsession of getting THERE. There is no such thing as being complete. The process itself is living, as the final destination is only death. The way we live our life, contributing and making a change is self-realization. 🙏🏼

____________________________

“Timpul este pentru libelule și îngeri. Primele trăiesc prea puțin, cei din urmă prea mult” – James Thurber

Cred că ați realizat deja, numele blogului este un joc de cuvinte, o contopire între denumirea în limba engleză a libelulei (dragonfly) și acțiunea de a zbura (flying). Înainte de a intra în detalii despre motivele pentru care am ales libelula ca totem personal și ce semnificație are pentru mine, cred că este relevant să vă povestesc câte ceva despre această minunată creatură 🙂

Viața libelulelor

Libelulele trăiesc pe această planetă de mai bine de 300 de milioane de ani, deci simplul fapt că încă mai există e o poveste de succes. S-ar putea să nu știți asta, dar libelulele trăiesc o perioadă foarte scurtă din viața lor ca insecte înaripate așa cum le știm noi. Majoritatea au o durată de viață de aproximativ 2-3 ani și sunt zburătoare doar pentru una-două luni.

În prima parte a vieții sale, libelula se numește de fapt nimfă (larvă) și trăiește în apă, fiind un prădător vorace. În timpul acestei perioade, nimfa trece printr-un proces continuu de creștere și prin mai multe năpârliri (năpârlește de până la 15 ori până când este gata să iasă din apă ca adult). Cel mai vulnerabil moment este cel imediat după ce se desprinde de carcasa temporară și corpul este aproape translucid. Nimfei îi va crește corpul în acest interval de timp (1-2 ore), până când corpul va fi protejat din nou de învelișul dur. Astfel începe o perioadă nouă de așteptare până la următoarea năpârlire.
După acest proces lung de creștere care poate să dureze până la trei ani, undeva în jurului lunii iulie, ființa acvatică va ieși din apă și se va lepăda de ultima sa piele ca nimfă. În mai puțin de 12 ore, libelula va zbura pentru prima dată.

Detalii interesante despre zborul lor

Libelulele au patru aripi, fiecare din ele controlate de mușchi individuali. Asta le permite să aibă un control deosebit asupra modului în care zboară, fiind capabile să se miște în 6 direcții diferite: sus, jos, în față, în spate, la stânga și la dreapta.

Așa cum menționam la început, viața lor înaripată este destul de scurtă și reprezintă perioada de împerechere pentru aceste insecte. Femelele vor depune ouă de mai multe ori în această perioadă. În jurul lunii octombrie majoritatea libelulelor vor începe să dispară devenind hrană pentru prădători mai mari.

Vreți să stiți mai multe despre libelule? Vă recomand The secret world of Dragonflies, creat de National Geographic.

Simbolism

Aproape peste tot în lume, libelula este un simbol al schimbării, al evoluției, al transformării și al realizării de sine. Etapele vieții unei libelule sunt percepute ca o transformare nu numai din punct de vedere fizic dar și o sursă de maturizare mentală și emoțională.

De ce am ales Libelula ca totem?

Procesul de transformare a libelulei, din stadiul de nimfă care trăiește sub apă aproape toată viața, în stadiul de viețuitoare zburătoare, este la nivel metaforic, întruchiparea dezvoltării personale în viață. Reușim să fim cea mai bună versiune a noastră la sfârșitul vieții și asta se întâmplă numai după ce trecem prin multiple schimbări, după ce suntem vulnerabili, după ce ne “lepădăm de învelisul exterior” de nenumărate ori pentru a crește în minte, trup și suflet.

Libelula trece prin acest lung proces de transformare pentru a ieși din apă, pentru a avea libertatea zborului și de a-și găsi partenerul potrivit. Toate astea din instinctul de perpetuare a speciei.

Această evoluție se construiește în mod diferit pentru fiecare, dar cu toții ne dorim să ne atingem idealul personal până la sfârșitul vieții. Arta de a trece prin viață cu aceeași eleganța ca zborul unei libelule este ceea ce face diferența.

A obține ce e mai bun de la viață pentru un scop înalt (oricare ar fi acela) atât timp cât încă suntem fizic pe pământ, este magia pe care fiecare dintre noi o creează pe planeta albastră și care o face mai bună.
Trebuie să începem să ne uităm la fiecare pas din viața noastră dintr-o altă perspectivă și fără obsesia de a ajunge ACOLO. Acest proces este viața în sine, destinația finală este numai moartea. Modul în care ne trăim viața, cum contribuim și cum creăm o schimbare, este realizarea de sine. 🙏🏼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s